DONAR

DONAR staat voor Data Opslag Natte Rijkswaterstaat, en is het centrale opslag-, verwerkings- en presentatiesysteem voor de meetgegevens van de "natte" Rijkswaterstaat (RWS). In deze centrale database worden in principe alle fysische, chemische en biologische meetgegevens van RWS opgeslagen. Door deze centrale opslag van gegevens wordt een centrale en integrale toegankelijkheid van de gegevens gerealiseerd. Hiermee is de "schatkamer" van RWS, haar gegevensverzameling, opengesteld voor iedereen binnen RWS. In toenemende mate worden gegevens van RWS ook beschikbaar gesteld op het Internet via het programma WaterBase.

Data uitwisseling met DONAR, DIA files

DONAR kan op een aantal manieren communiceren met RWS programmatuur die de DONAR gegevens aanlevert of gebruikt. Een manier van data-uitwisseling met DONAR is via de zogenaamde Donar Interface Asciifile (DIA). Via een (Web based) selectie tool worden DONAR data geselecteerd. Deze worden vervolgens geexporteerd naar een ASCII file. Deze file bevat zowel Meta gegevens als data (voorbeeld). DIA files worden vervolgens off-line gebruikt in RWS applicaties zoals Maria, Wavix en Melissa. Voor de inspectie en visualisatie van DIA's heeft Modelit een generieke applicatie ontwikkeld, de Diainspector.

DONAR Database Modulen (DDM)

Om gegevens die in DIA's zijn opgeslagen te ontsluiten zijn import- en export routines nodig. Rijkswaterstaat heeft deze routines ontwikkeld in de programmeertaal C. Deze verzameling routines is bekend onder de naam DONAR Database Modulen, of DDM library. De details van deze library zijn te vinden in:

"Rijkswaterstaat (1998),  Gebruikershandleiding DONAR Opslagsysteem, Deel7 Applicatieprogrammatuur, Uitgegeven door RIKZ"

De DDM library voorziet in een aantal voorgedefinieerde datastructuren en aantal functies om te kunnen lezen en schrijven in DIA's. Enerzijds biedt de DDM library de mogelijkheid om DIA's files efficient en met een grote mate van detail te manipuleren, anderzijds vergt het gebruik van deze modules kennis van C en de DDM library, en zijn een flink aantal coderegels nodig om data in te lezen en te bewerken.

DONAR Toolbox for Matlab

Matlab is een programmeertaal die zijn populariteit onder onderzoekers te danken heeft aan de combinatie van laagdrempeligheid en krachtige mogelijkheden. In "grote stappen, snel thuis " is het mogelijk om relatief snel een analysetool of prototype van een applicatie te realiseren binnen Matlab. Bij het ontwikkelen van de DONAR toolbox for Matlab is aangehaakt bij deze filosofie. In plaats van alle DONAR Database Modulen te voorzien van een Matlab equivalent, kiest de Modelit DONAR Toolbox ervoor om met 1 commando de gehele inhoud van een DIA file in te lezen in een Matlab variabele (of vice versa). Personen die bekend zijn met Matlab kunnen vervolgens binnen de vertrouwde Matlab omgeving de inhoud van een DIA file exploreren, zonder eerst handleidingen door te spitten. Naast import en export functies bevat de toolbox een aantal functies voor meer geavanceerde gebruikers.

DONAR Toolbox kosteloos beschikbaar

De DONAR Toolbox for Matlab wordt in opdracht van Rijkswaterstaat door Modelit onderhouden en kosteloos beschikbaar gesteld aan geinteresseerden, middels de onderstaande link:

Download Modelit DONAR Toolbox for Matlab (Inclusief revisies tot en met 2011 12 06)

Quick install Guide

  • Haal de file ModelitDonarToolbox.zip op;
  • Extraheer de zip file naar een locatie naar keuze, hieronder aan te duiden als PADNAARTOOLBOX;
  • Breidt uw startup.m file uit met een regel:
    "addpath('PADNAARTOOLBOX')";
  • Start matlab.

Meer details vindt u in de full installguide.

Quick uninstall Guide

  • Verwijder de "addpath" statement uit uw startup.m file

Documementatie geintegreerd in Matlab omgeving

Nadat u de bovenstaande stappen heeft uitgevoerd staan alle toolbox functies tot uw beschikking en is de documentatie van de DONAR Toolbox naadloos geintegreerd in uw Matlab omgeving. Deze documentatie vervangt de oude pdf documentatie.

 

DONAR Toolbox help in Matlab Help Browser

 

Function Reference in Matlab Help Browser