Sinds 2009 is de Waterwet van kracht. Middels deze wet is onder andere vastgelegd dat iedere zes jaar een toetsing op veiligheid moet plaatsvinden van alle primaire waterkeringen in Nederland. Deze toetsing wordt uitgevoerd met behulp van zogenaamde Hydraulische Randvoorwaarden (HR). De HR vormen een maatgevende combinatie van waterstand en golfcondities. Een dijk die in staat is om deze maatgevende condities te keren, voldoet aan de gestelde veiligheidsnorm voor het betreffende faalmechanisme, uitgedrukt in een jaarlijkse overschrijdingskans. 

In het kader van dit project wordt de user interface van het model voor toetsing van hydraulische randvoorwaarden,  Hydra-K, uitgebreid met een kaartpresentatie.