Nederland wordt tegen overstromingen door de Noordzee, de grote rivieren, het Markermeer en het IJsselmeer beschermd door primaire waterkeringen. In de Wet op de Waterkering is vastgelegd dat deze waterkeringen iedere vijf jaar getoetst dienen te worden met het doel te bepalen of zij het wettelijk voorgeschreven veiligheidsniveau kunnen garanderen voor de geldende Hydraulische Randvoorwaarden.

Deze Hydraulische Randvoorwaarden bestaan uit maatgevende waterstanden en golven vlak voor de dijken. Deze randvoorwaarden worden bepaald met behulp het spectrale golfmodel SWAN dat de vertaalslag kan maken tussen golfcondities op diep water, die op vijf permanente meetstations worden gemeten, naar golfcondities op ondiep water.

In het kader van het programma Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW)  heeft Rijkswaterstaat-DID met Modelit een raamcontract gesloten voor uitvoeren van periodieke analyses zoals het maandelijks valideren van golfgegevens en het opstellen van meetverslagen, en incidentele analyses zoals het samenstellen van stormverslagen en het calibreren van het golfmodel Wavix.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis service level agreements die zijn vastgelegd in de volgende productbladen:

  • productblad validatie
  • productblad meetverslag
  • productblad kalibratie golfmodel
  • productblad herkalibratie golfmodel
  • productblad stormverslag


Voor meer informatie over het programma SBW kunt u terecht op de website van de Helpdesk Water van Rijkswaterstaat.